Офіційна сторінкаЛого

Жовківська районна державна адміністрація
Львівської області

Відііл культури, молоді та спорту

                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО:

                                                                         розпорядженням                          

                                                                         Жовківської  районної

                                                                         державної адміністрації

                                                                         Львівської області

                                                                         125-к від «26 »грудня2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури, молоді та спорту

Жовківської районної державної адміністрації

м.Жовква

2019

РОЗДІЛ 1

                                                    Загальні положення

  1. Відділ культури, молоді та спорту Жовківської районної державної адміністрації (далі – відділ) є структурним підрозділом Жовківської районної державної адміністрації, що утворюється  розпорядженням  голови Жовківської районної державної адміністрації і забезпечує виконання покладених на нього завдань.
  2. Положення про Відділ  культури,  молоді та спорту Жовківської районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови райдержадміністрації.

1.3.   Відділ   підпорядкований  голові  Жовківської райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту з питань культури, національностей та релігій, управлінню туризму та курортів, управлінню фізичної культури та спорту, департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації.

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури,  молоді та спорту України, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій,  наказами департаменту з питань культури, національностей та релігій, наказами управління туризму та курортів ,наказами управління фізичної культури та спорту, наказами департаменту  внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

РОЗДІЛ 2

 Основні завдання та функції

2.Основним завданням відділу є:

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у галузях культури, туризму,  молодіжної сфери, фізичної культури та спорту на території Жовківського району.

2.2. Забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких та спортивних процесів,  доступності всіх видів культурних та спортивних послуг для кожного громадянина та участь у формуванні й реалізації державної політики у галузі спеціальної освіти у сфері культури, мистецтва та спорту.

 2.3.  Розвиток мережі організацій, підприємств та установ культури, мистецтва, фізичної культури, спорту.

2.4. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно молодіжної політики та фізичної культури та спорту.

2.5. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту.

2.6. Забезпечення підготовки та проведення навчально-тренувальних зборів спортсменів, які беруть участь у спортивних змаганнях різних рівнів.

2.7. Зміцнення матеріально-технічної бази об’єктів та споруд спортивного призначення, утримання їх у належному стані.

2.8. Участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, туризму і спорту, а також державної мовної політики.

2.9. Здійснення відповідно до законодавства координації та контролю за діяльністю клубних, бібліотечних, музейних, театрально-концертних, навчальних та спортивних закладів.

2.10. Сприяння  молодіжним громадським організаціям у проведенні ними роботи з молоддю.

3.  Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

3.2. Бере участь у  розробленні та погодженні нормативно-правових актів, розроблених іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, що стосуються напрямів його діяльності.

3.3. Бере участь у підготовці звіту голови райдержадміністрації для його розгляду на сесії районної ради стосовно відповідних сфер діяльності.

3.4. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційно-аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

3.5.   Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.6.   Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.7.  Вживає заходів, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, яка була отримана або створена в процесі виконання своїх повноважень відповідно до чинного законодавства, розпорядником якої він є.

3.8.   Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування.

3.9.   Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3.10. Сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин.

3.11. Сприяє захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму і спорту, а також споживачів культурного і туристичного продукту, встановленню контролю за його якістю.

3.12. Забезпечує організацію навчання та фахової перепідготовки працівників галузі культури і спорту.

3.13. Вживає заходів по формуванню репертуару кіно- і відеопостановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів.

3.14. Вживає заходів з удосконалення туристичної інфраструктури, розвитку ринкових відносин у сфері туризму та конкуренції на ринку туристичних послуг, створенню рівних умов для суб’єктів, що провадять та забезпечують провадження туристичної діяльності.

3.15. Сприяє захисту прав споживачів культурного, туристичного та спортивного продукту.

3.16.  Вживає заходи по  централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів.

3.17.  Сприяє збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин.

3.18. Здійснює координацію діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, туризму, молоді  та спорту.

3.19. В установленому порядку ініціює створення, реорганізацію, ліквідацію закладів, підприємств та організацій, віднесених до сфери його управління.

3.20. Сприяє  розвитку видів спорту, визнаних в Україні.

3.21. Сприяє громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості у проведенні ними роботи з питань фізичної культури та спорту з питань їхньої статутної діяльності.

3.22. Бере участь в організації і проведенні фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя.

3.23. Сприяє розвитку олімпійського та  параолімпійського руху.

3.24. Сприяє міжнародному співробітництву з питань фізичної культури та спорту.

3.25. Забезпечує підготовку інформаційних та аналітичних матеріалів, що стосуються відповідних сфер діяльності для подання голові районної державної адміністрації, для розгляду на засіданнях Колегії районної державної адміністрації.

3.26.  Представляє район у різноманітних заходах, які стосуються відповідних сфер діяльності, забезпечує організацію та проведення таких заходів на території району.

4.     Проводить аналіз:

4.1.  Потреби у працівниках у сфері культури і мистецтва, туризму і спорту;

4.2. Фінансового забезпечення закладів культури, мистецтва і спорту району, здійснення видатків на  туристичну галузь.

4.3. Ринку туристичних послуг і подає управлінню туризму та курортів обласної державної адміністрації відомості про розвиток туризму.

4.4. Стану та тенденцій соціально-економічного розвитку у відповідних галузях на території району та вживає заходів з усунення недоліків.

5. Подає департаменту з питань культури, національностей та релігій, управлінню фізичної культури та спорту, управлінню туризму та курортів, департаменту внутрішньої та інформаційної політики  обласної державної адміністрації  пропозиції щодо:

 5.1. Формування державної політики у сфері культури, туризму і спорту, молодіжної політики та також державної мовної політики, зокрема вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері.

5.2. Визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

5.3. Відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму , молоді та  спорту нагородами і відзнаками, застосовує інші форми заохочення.

5.4.   Проведення робіт щодо розвитку музейної справи.

6. Бере участь у:

6.1. Розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових та регіональних програм розвитку культури, музейної справи, туризму і спорту.

6.2.  Реалізації міжнародних, регіональних проектів у сфері культури, туризму і спорту.

6.3.  Організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, спортивних заходів.

6.4. Розробленні пропозицій щодо залучення інвестицій для розвитку культури, туризму, молоді  та  спорту.

7. Здійснює в установленому чинним законодавством порядку:

7.1. Координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури, туризму, молоді та  спорту, що перебувають у сфері управління райдержадміністрації, незалежно від форми власності.

7.2.Заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури, туризму, молоді та  спорту.

7.3.Заходи із заохочення благодійництва та меценатства в культурно-мистецькій та спортивно-оздоровчій сферах.

7.4.Популяризацію культури, мистецтва, бібліотечної та клубної справи, національної музейної політики, мистецької справи, туризму, фізичної культури і спорту.

7.5. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та  аматорського мистецтва, художньої творчості, виставки народних художніх промислів, спортивних змагань і турнірів та інші заходи у сфері культури, мистецтва, спорту.

7.6. Контроль за використанням і технічним станом приміщень закладів культури, мистецтва, спорту.

8. Забезпечує:

8.1. Функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя.

8.2. Збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, туризму, молоді та  спорту та контроль за їх достовірністю.

8.3. Оптимальний розподіл бюджетних коштів на культурно-мистецькі та спортивно-оздоровчі потреби.

8.4. Ефективне та цільове використання відповідних бюджетних коштів.

8.5. Доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

8.6. Реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

8.7.  Захист персональних даних.

9.    Організовує:

9.1. Виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.   

9.2. Розроблення відповідних цільових програм, що стосуються визначених повноважень.

9.3.   Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та спортивних заходів з питань, що належать до його повноважень.

9.4. Надання методичної допомоги з питань культури, туризму ,молоді та спорту.

9.5.  Контроль за виконанням законів України «Про культуру», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу» «Про фізичну культуру та спорт» інших нормативно-правових актів з цих питань.

 9.6. Заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних і спортивних зв’язків.

 9.7. Роботу зі здійснення гастрольної діяльності.

 9.8. Облік музеїв і спортивних осередків, утворених у складі підприємств, установ і організацій, навчальних закладів.

 9.9.  Роз’яснення через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, туризму і спорту, провадить інформаційну, рекламну та видавничу діяльність.

 9.10. Проводить конференції, семінари, наради та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

РОЗДІЛ 3

 Права та відповідальність.

Взаємодія з іншими структурними підрозділами

10.Відділ для здійснення  повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

10.1. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень.

10.2. Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

10.3. Скликати в установленому порядку наради, утворювати робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

10.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку та іншими технічними засобами.

10.5. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

11.Відділ, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

                                                   РОЗДІЛ 4

Керівництво відділу –  начальник

12. Відділ культури, молоді та спорту  очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з облдержадміністрацією в установленому законодавством  порядку.

12.1. У разі відсутності начальника Відділу його функції виконує головний спеціаліст Відділу або один із працівників Відділу, на якого покладається виконання обов‘язків розпорядженням голови районної державної адміністрації.

13.   Начальник  Відділу :

13.1.Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної державної адміністрації за виконання покладених на Відділ завдань.

13.2. Визначає ступінь відповідальності спеціалістів та інших працівників Відділу.

13.3. Розробляє та подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про Відділ, його структуру, кошторис і штатний розпис у межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці.

13.4.  Затверджує посадові інструкції та розподіляє обов’язки між спеціалістами Відділу.

13.5. Забезпечує у межах повноважень заходів щодо запобігання протидії корупції, контроль за їх здійсненням у Відділі, установах та організаціях, що належать до сфери впливу Відділу.

13.6.   Організовує планово-фінансову роботу у Відділі.

13.7.   Виконує функцію головного розпорядника коштів для закладів культури, мистецтв і спорту, що фінансуються з районного бюджету.

13.8.  Здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, організацією та вдосконаленням бухгалтерського обліку у Відділі та підвідомчих установах.

13.9.   Здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

13.10. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

13.11. Вживає заходів щодо вдосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

13.12. Звітує перед головою та профільним заступником голови районної державної адміністрації про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.

13.13. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

13.14.  Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

13.15. Представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

13.16. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

13.17. Розпоряджається коштами, в межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису Відділу.

13.18. Здійснює у встановленому чинним законодавством порядку добір кадрів.

13.19.Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

13.20. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

13.21. Призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Відділу,  присвоює  їм ранги  державних службовців,  заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності.

13.22. Приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Відділу, які не є державними службовцями, заохочує їх та притягує до дисциплінарної відповідальності (працівників централізованої бухгалтерії Відділу, керівників районних установ культури, працівників Народних домів, керівний склад ПСМНЗ), погоджує прийняття на роботу бібліотечних працівників.

13.23. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Відділу.

13.24.  Входить (за посадою) до складу комісій, дорадчих, консультаційних та інших органів районної державної адміністрації.

13.25.  Може входити (за посадою) до складу Колегії районної державної адміністрації. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях Колегії питань, що належать до компетенції Відділу та розробляє проекти відповідних рішень.

13.26. Видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

13.27.  Організовує та проводить спільно із зацікавленими організаціями свята, конкурси, фестивалі, виставки та спортивно-масові заходи.

13.28.  Забезпечує участь концертних організацій, художніх колективів, творчих спілок, народних промислів, колективів спортсменів, збірних команд району, конкурсантів, молоді тощо в заходах вищого рівня.

13.29.  Вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників Відділу.

13.30.  Надає консультативно-методичну та практичну допомогу спеціалістам органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

 13.31.  Забезпечує захист персональних даних працівників Відділу, учасників заходів.

 13.32.  Забезпечує захист державної таємниці по напрямах діяльності Відділу у відповідності з чинним законодавством.

 13.33.  Забезпечує в межах своїх повноважень збереження в Відділі інформації з обмеженим доступом.

 13.34. Має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

 13.35. Здійснює контроль за дотриманням працівниками Відділу законодавства України з питань державної служби, запобігання і протидії корупції, Інструкції з діловодства та Інструкції з питань охорони праці та протипожежної безпеки.

 13.36.  Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

 13.37.  Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

 13.38. Здійснює  підготовку матеріалів, що підлягають оприлюдненню, як публічна інформація, відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації» та надає  їх до сектору документообігу, інформаційної діяльності  т та організаційної роботи апарату районної державної адміністрації.

13.39. Для виконання обов’язків та реалізації прав взаємодіє із засобами  масової  інформації (місцевого, регіонального,  обласного, загальнонаціонального рівня)  щодо висвітлення діяльності Відділу.

13.40.  Здійснює інші повноваження, визначені законами.

13.41.  Здійснює галузеве управління діяльністю установ культури, мистецтва і спорту районного підпорядкування.

14. Начальник Відділу має право:

 14.1. Вносити (готувати) подання, запити, доповідні записки, клопотання, інші матеріали керівництву районної державної адміністрації, структурним підрозділам районної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, закладам культури, бібліотечним установам, закладам фізичної культури, навчально-виховним закладам, музейним установам, громадським організаціям, об’єднанням, громадянам тощо з питань діяльності відділу.

14.2. Одержувати та використовувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, закладів фізичної культури, навчально-виховних закладів, закладів культури, бібліотечних установ, музейних установ, громадських організацій, об’єднань, громадян, інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання своїх обов’язків.

14.3.  Вносити до департаменту з питань культури, національностей та релігій, управління туризму та курортів, управління фізичної культури та спорту,департаменту внутрішньої і інформаційної політики обласної державної адміністрації, керівництва районної державної адміністрації, органів  місцевого самоврядування пропозиції щодо подальшого покращення стану справ стосовно культурно-мистецького напряму, туризму, культури, молодіжної політики, фізичної  культури та спорту.

14.4.  Брати участь у перевірці дотримання законодавства органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування з питань, що належать до його компетенції.

14.5.  Скликати в установленому порядку наради, семінари, «круглі столи» з питань, віднесених до компетенції Відділу.

14.6.  Представляти в установленому порядку інтереси відділу в судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до компетенції Відділу.

 Начальник Відділу несе відповідальність:

 14.7. За неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків.

 14.8. За бездіяльність або невикористання наданих йому прав.

 14.9. За порушення норм етики поведінки державного службовця.

 14.10. За недотримання обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходженням.

 15.Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень Відділу, у ньому може утворюватися Рада з питань культури у складі начальник Відділу (голова ради), спеціалістів Відділу,  керівників та працівників  установ культури та організацій у сфері культури, та мистецтва, яка здійснює свою діяльність на підставі Положення.

Склад ради та її Положення затверджує начальник Відділу. У разі потреби до складу Ради можуть бути включені інші особи. Рішення ради носять рекомендаційний характер і провадяться в життя наказами начальника Відділу.

 16.Відділ утримується за рахунок коштів районного бюджету, апарат управління – за кошти державного бюджету.

17. Відділ виконує функцію головного розпорядника коштів для установ галузей культури та спорту, що фінансується з районного бюджету.

18.Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу та видатки на його утримання визначає голова райдержадміністрації в межах виділених асигнувань.

Кошторис, штатний розпис Відділу затверджує начальник відділу культури, молоді та спорту райдержадміністрації після проведення їх експертизи фінансовим управлінням.

19. Відділ є юридичною особою,  має самостійний баланс, рахунки в управлінні Державного казначейства у Львівській області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, кутовий штамп, фірмові бланки.

20. Адреса відділу культури, молоді та спорту: 80300, Львівська область, м.Жовква, вул.Львівська, 37.

item
item
item
item
item
item
item
item
item
item
item

Шлях переселенця

Для прийому дзвінків щодо переїзду жителів АР Крим та південно-східних областей України на Львівщину працює «гаряча» телефонна лінія

0-800-501-727 Жовківська райдержадміністрація (252) 21-432 Гаряча лінія з питань надання субсидій
на житлово-комунальні послуги
(252) 61-419
Як отримати житлові субсидії?

Гаряча лінія та електронна пошта для звернень громадян

(також для повідомлення
про будь-які підозрілі дії осіб, загострення ситуації,
скоєння правопорушень.)

(252) 21 432 (252) 22 485